Kontingent

Foreningens samlede kontingent er fordelt på et foreningsbidrag på 380 kr. pr. år. og et vejbidrag på 1.420 kr. pr. år. Herudover betaler grundejere disse år et ekstraordinært vejbidrag på 3000 kr. for opsparing til nye fortove.

Beløbet betales til konto Nordea reg. Nr. 22 30 kontonr. 62 77 910 541

På generalforsamlingen november 2016 blev det besluttet at igangsætte en 10-års plan for en gennemgribende renovering af foreningens fortove. Derfor er det samlede kontingent steget med 3000 kr. om året til ialt 4.800 kr. fordelt på foreningsbidrag (380 kr.), vejbidrag (1.420 kr.) og ekstraordinært vejbidrag (3.000 kr.). Kontingentet opkræves via PBS/giro og forfalder til betaling 1. april. Grundejere, hvis parcel kun vender ud mod en af de offentlige veje, betaler kun foreningsbidrag. Indmeldelse kan ske på mail (Kontakt) eller ved henvendelse til bestyrelsen.

Drøftelsen af fortovsrenoveringen er således beskrevet i referatet:

6 b, c og d: Renovering af fortove og vej

Bestyrelsen har modtaget tre individuelle indkomne forslag om renovering af foreningens fortove og veje. Forslagene har imidlertid ikke haft nogen økonomiske udregninger, så bestyrelsen har derfor valgt at stille sit eget forslag med forskellige modeller, hvor tidshorisont og kontingentstigninger er iberegnet.

6 e: Forslag om økonomi og tidsplan for renovering af fortove - bestyrelsens forslag

En samlet vurdering af veje og fortoves tilstand i grundejerforeningen viser, at vejene i store træk er i rimelig til god stand, mens de ca. 6 km fortove er fra dårlig til meget dårlig stand. Bestyrelsen foreslog derfor at gå i gang med en renovering af fortovene i foreningen inklusive opretning af kantstene, overkørsler samt en asfalt, flise, grusbelægning (subsidiært en ren asfaltbelægning). Der er ikke voldsom stor prisforskel på de forskellige belægningstyper. Et samlet prisoverslag vil ligge på omkring 7,5 mio. kr.

Grundejerforeningen kan allerede nu med den eksisterende opsparing lægge 1 mio. til side til renovering; men de sidste ca. 6,5 mio. skal rejses. Med knap 200 fuldt betalende medlemmer vil det blive i størrelsesordenen 34.000,- kr. pr. grundejer eller knap 6.000,- om året i 6 år.

Det blev besluttet, at stemme ja/nej til at starte fortovsrenovering. Hvis forslaget blev forkastet, vil bestyrelsen fortsætte med at reparere huller i asfalt på veje og fortove. Blev forslaget vedtaget, vil man stemme om tre modeller. En hvor tidshorisonten er 5 år, hvilket betyder en kontingentstigning på 6000 kr. om året. En hvor tidshorisonten er 10 år, hvilket betyder en kontingentstigning på 3000 kr. om året, og en hvor tidshorisonten er 20 år, hvilket giver en kontingentstigning på 1000 kr. pr. år.

Der afstemmes om igangsættelse af fortovsrenovering: Forslaget blev vedtaget med 27 for, fem imod og en enkelt blank stemme.

Der stemmes om en tidshorisont på 5 år (svarende til en kontingentstigning på 6000 kr. om året): Forslaget blev nedstemt med 32 imod, en for.

Der stemmes om en tidshorisont på 10 år (svarende til en kontingentstigning på 3000 kr. om året): Forslaget blev vedtaget med 19 for, 14 imod.